Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Мои файлы [18]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Календарь

Архив записей
Главная » Файлы » Мои файлы

ВИТЯГ З ПОРЯДКУ надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку
21.11.2012, 12:37

Затверджено
Наказ Укрсоюзсервісу 16.12.99 N 46
Зареєстровано в Міністерстві юстиці ї України
17 с ічня 2000 року за N 25/4246



ВИТЯГ З ПОРЯДКУ
надання у тимчасове користування
громадянам предметів культурно-побутового
призначення та господарського вжитку


1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає єдиний механі зм і єдині на території України умови та вимоги видачі, користування і повернення предмет ів культурно-побутового призначення та господарського вжитку, як і є власністю суб'єктів підприємницько  діяльност і (наймодавців) і перебувають на території України, у тимчасове користування громадянам (наймачам) через мережу підрозділів прокату: пунктів прокату, будинків побутових послуг, комплексних приймальних пунктів.

2. Порядок надання предметів прокату

2.1. Предмети прокату надаються громадянам за пред'явлення ними паспорта громадянина України з відміткою про прописку і за оплату відповідно до діючих тарифів та вимог цього Порядку.
Військовослужбовцям предмети прокату видаються за наявності посвідчення особи чи документа, який його замінює, і довідки з місця служби. Представникам підприємств, організацій та установ предмети прокату видаються за пред'явлення довіреності і документа про оплату рахунку за найм предметів прокату.

2.2. Надання у тимчасове користування громадянам предметів прокату оформляється договором (замовленням-зобов'язанням) за формою ПО-П1.

2.5. Наймачам, які мають у паспорті відмітку про тимчасову прописку, предмети прокату видаються на термін, що не перевищує терміну прописки. Особам, що перебувають у відрядженні, предмети прокату можуть видаватися під заставу майна на термін, який не перевищує строку тимчасової реєстрації (відрядження). У цьому разі в договорі прокату (замовленні-зобов'язанні) указується постійна
і тимчасова адреса проживання наймача.

2.6. Видавання предметів прокату наймачам проводиться за погодженням сторін на будь-який термін, крім випадк ів, обумовлених у пункті 2.5 цього Порядку.

За згодою сторін користування предметом прокату може бути продовжене на новий термін шляхом унесення змін (доповнень) до договору прокату (замовлення-зобов'язання).

2.7. Наймодавець зобов'язаний видавати предмети прокату, придатні для експлуатації. Перевірка справності предметів, що видаються, здійснюється у присутност і наймача.

2.8. При видаванні предметів прокату наймодавець ознайомлює наймача з правилами їх експлуатац і ї або видає йому керівництво з експлуатації. Надаючи в тимчасове користування предмети прокату, наймодавець ознайомлює наймача з цим Порядком, попереджує його про відшкодування збитків за псування, втрату предметів або повернення предметів з порушенням визначеного строку і не в комплекті.

Апаратура, яка працює насухих елементах живлення (батарейках), видається на прокат повністю укомплектованою новими елементами живлення, що забезпечують їх нормальну роботу.

Якщо в період прокату апаратури, який перевищує двотижневий термін, елементи живлення вийшли з ладу, наймач замінює їх за свій рахунок.

2.9. Наймодавець забезпечує безкоштовну установку, технічне обслуговування і ремонт предмет ів прокату протягом всього періоду прокату.

2.10. М'який інвентар, одяг видаються на прокат т ільки після дез інфекційно ї обробки, хімічного чищення або прання.

2.12. Наймодавець може пред'явити наймачу вимогу в достроковому поверненні ним предмета прокату, якщо:

наймач навмисно або з необережност і пог іршує технічний стан предмета, порушує (пошкоджує) пломби;

наймач не вні с належної оплати протягом одного місяця з установленого договором дня платежу;

наймач порушує вимоги цього Порядку.

2.13. У пунктах прокату (підприємств і, організації ) у зручному для огляду місц і повинні бути:

правила побутового обслуговування населення;

цей Порядок або виписка з нього;

тарифи на прокат предмет ів культурно-побутового призначення та господарського вжитку;

асортимент (перелік) предмет ів прокату;

журнал обліку запиту та пропозицій на предмети прокату;

зразки заповнення бланк ів установленої форми;

повне найменування суб'єкта підприємницько ї діяльност і, прі звище, ім'я та по батьков і керівника (власника), інформація про персонал, який обслуговує замовників;

витяг і з Закону України "Про захист прав споживачів" у частині надання послуг.

3. Порядок оформлення предметів напрокат, розрахунки з наймачем

3.1. При оформленні предмет ів прокату на термін до 30 діб наймач уносить оплату повні с тю за весь час користування предметом прокату відпов ідно до діючих тарифів. За прокат предмет ів, виданих на тривалий термін (понад місяць), оплата вноситься щомісяця: за перший місяць - при видачі предмета прокату, а за кожний наступний - не пізн іше 7 днів після дня зак інчення терміну
платежу, зазначеного в договор і прокату (замовленні- зобов'язанні).

3.3. Наймач може роз ірвати догов ір прокату (замовлення-зобов'язання) при невідпов ідност і предмета прокату вимогам нормативної документаці ї, а також сані тарним нормам і - правилам та правилам електро пожежної безпеки.

Якщо предмет прокату повертається раніше обумовленого договором прокату (замовленням-зобов'язанням) терміну, з наймачем проводиться перерахунок за фактичний термін прокату за тарифами, зг ідно з якими була проведена оплата при оформленні замовлення.

При поверненні предмета прокату наймодавець робить запис у двох примірниках замовлення-зобов'язання, як і підписуються обома сторонами з поміткою дати повернення.

За прострочення платежу наймач оплачує вартість прокату згідно з тарифами, які діють на момент сплати платежу, а також пеню для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльност і в розмірі, установленому договором прокату (замовленням-зобов'язанням), але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, для фізичних осіб - у розмірі, установленому договором прокату (замовленням-зобов'язанням), але не більше обліково ї ставки Національного банку України. 

У раз і платежу з незалежних від наймача причин (відрядження, госпіталізація, форсмажорні обставини) оплата за прострочення платежу проводиться за тарифами, що діяли в термін прострочення платежу.

3.5. Замовлення-зобов'язання за формою, яка затверджена в установленому порядку, виписується при оформленні замовлення в двох примірниках, підписується наймачем і уповноваженою особою наймодавця. Другий примірник замовлення-зобов'язання видається наймачев і.

4. Взаємовідносини і відповідальність сторін

4.1. У раз і порушення наймодавцем і наймачем своїх зобов'язань та вимог діючого порядку надання у тимчасове користування громадянам предмет ів культурно- побутового призначення та господарського вжитку сторони несуть відповідальність згідно з вимогами цього Порядку, умовами договору прокату (замовлення-зобов'язання) та згідно з чинним законодавством.

4.2. Наймодавець зобов'язаний передати наймачев і предмет прокату, який відповідає вимогам нормативно-технічної  документації.

Наймодавець видає наймачу напрокат як і сн і предмети  культурно- побутового призначення та господарського вжитку, як і безпечні для його життя здоров я, майна та навколишнього середовища, а також належну інформацію про послуги прокату та роз'яснює правила експлуатац і ї предмета прокату.

У раз і виходу з ладу предмета прокату наймодавець зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви від наймача усунути недоліки на місц і, а в раз і потреби виконання робі т в умовах стаціонарно ї майстерн і термін ремонту подовжується до 10 днів. За згодою наймача наймодавець може замінити несправний предмет іншим аналог ічним предметом без додатково ї оплати наймачем витрат, пов'язаних і з цією заміною.

Коли наймодавець неспроможний своєчасно усунути пошкодження в предмет і прокату або замінити іншим рівноц інним предметом, то наймачу пропонується предмет іншої моделі (марки, типу) з переоформленням договору прокату та врахуванням діючих тарифів, з транспортуванням предмета прокату за рахунок наймодавця.
За час перебування предмета прокату в ремонт і оплата за прокат не проводиться, за винятком випадк ів, коли наймачу предмет прокату було замінено на рівноц інний.
У раз і порушення наймачем правил експлуатац і ї та утримання предмета прокату, ремонт цього предмета здійснюється за рахунок наймача з урахуванням вартост і деталей та вузлів на час розрахунку і транспортування
цього предмета.

4.4. При одержанні предмета прокату його доставлення на квартиру наймача і повернення до пункту прокату здійснюються наймачем.

За наявност і в наймодавця транспортних засоб ів доставлення предмет ів прокату виконується на бажання наймача наймодавцем і оплачується наймачем за тарифами на транспортно-експлуатаційні послуги, установленими наймодавцем.

4.6. Після зак інчення строку прокату наймач повинен повернути взят і на прокат предмети у справному стані (з урахуванням зносу за період перебування у нього предмета прокату).

Перевірка справності предмета прокату, його зовнішнього вигляду, наявності пломб виконується у пункті прокату (підприємств і організації ), а в разі доставки предмета прокату транспортними засобами наймодавця - працівником пункту (підприємства, організації ) прокату вдома в наймача в його присутності. У разі наявності порушень цього Порядку або відсутності (пошкодженні) пломб на предметі прокату складається працівником пункту прокату акт у двох примірниках - для наймодавця та наймача.

4.8. Якщо наймач допустив погіршення стану предмета прокату, то він повинен відшкодувати завдані збитки, за винятком зносу, якщо не зможе підтвердити, що пог іршення стану предмета відбулося не з його вини.

У разі пошкодження наймачем предмета прокату, яке може бути усунено шляхом ремонту, наймач сплачує вартість ремонту зг ідно з діючими тарифами.

Якщо предмет прокату став повністю непридатним, то наймач за згодою наймодавця може повернути рівноц інний предмет, який відповідає за якістю предмету прокату, що вийшов з ладу, або предмет аналогічної моделі чи сплатити його вартість з урахуванням зносу за цінами, що діють на час розрахунку. Після цього несправний предмет прокату, яким користувався наймач, переходить у власність наймача.

4.9. При втраті наймачем предмета прокату або доведенні його до повної непридатності він повинен відшкодувати вартість цього предмета з урахуванням зносу за цінами, що діють на час розрахунку, якщо інше не передбачено умовами договору прокату (замовлення-зобов'язання), та завдані наймодавцем збитки (вартість прокату, пені за прострочення платежу на момент відшкодування збитків).

4.10. З ініціативи наймача договір прокату може бути розірваний у будь-який час при умові повернення предмета прокату наймодавцю та оплати за фактичний час користування предметом прокату, а також пені в разі порушення термінів оплати користування цими предметами.

4.11. При відмові добровільного розрахунку або ухиленні наймача від повернення предмета прокату, вилучення його, стягнення збитків за невиконання умов договору побутового прокату (заборгованості за оплатою прокату і пені) проводяться за позовом наймодавця через суд. 

Категория: Мои файлы | Добавил: doc
Просмотров: 1169 | Загрузок: 0 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

Погода в Виннице

Пpoгнoз мaгнитныx буpь

погода в украинеФазы Луны на RedDay.ru (Винница)Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання  Православные праздники