Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Мои файлы [18]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Календарь

Архив записей
Главная » Файлы » Мои файлы

Витяг із Закону Україні «Про захист прав споживачів»
21.11.2012, 12:44

Витяг із Закону Україні «Про захист прав споживачів»


Цей Закон регулює відносини між споживачами товар ів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власност і, встановлює права споживачів, а також визначає механі зм їх захисту та основи реалі зац і ї державної полі тики у сфері захисту прав споживачів.

Стаття 10. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг)

1. Споживач має право відмовитися від договору про виконання робі т (надання послуг) і вимагати відшкодування збитк ів, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, що зак інчити ї ї у визначений строк стає неможливим.

Якщо значну частину обсягу послуги чи робі т (понад с імдесят відсотк і в загального обсягу) вже було виконано, споживач має право роз ірвати догов ір лише стосовно частини послуги або робі т, що залишилася.

2. Якщо під час виконання робі т (надання послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця зг ідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відпов ідний строк для усунення недолік і в, а в раз і невиконання ціє ї вимоги у визначений строк - роз ірвати догов ір і вимагати відшкодування збитк ів або доручити виправлення недолік і в трет ій
особі за рахунок виконавця.

3. У раз і виявлення недолік і в у виконаній робот і (наданій послуз і) споживач має право на св ій вибір вимагати: 
    
    1) безоплатного усунення недолік і в у виконаній робот і (наданій послуз і) у розумний строк;

    2) відпов ідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);

    3) безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і тако ї ж якост і чи повторного виконання роботи;
    
    4) відшкодування завданих йому збитк ів з усуненням недолік і в виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи і з залученням третьо ї особи;

    5) реалі зац і ї інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відпов ідного договору. Зазначені вимоги підлягають задоволенню у раз і виявлення недолік і в під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час ї ї виконання (надання), а в раз і неможливост і виявлення
недолік і в під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) - протягом гарант ійного чи іншого строку встановленого договором, чи протягом двох рок ів з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у раз і відсутност і гарант ійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.

4. За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

5. У раз і коли виконавець не може виконати (прострочує виконання) роботу (надання послуги) зг ідно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалі с т ь виконання визначено у годинах) прострочення споживачев і сплачується пеня у розмір і трьох відсотк і в вартост і роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством. У раз і коли варт і с т ь роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує споживачев і неустойку в розмір і трьох відсотк і в загально ї вартост і замовлення. Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в раз і невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного виконання зобов'язання, не зв ільняє його від виконання зобов'язання в натур і.

6. Виконавець не несе відпов ідальност і за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок ді ї непереборної сили.

7. Про відступи від умов договору та інші недоліки в робот і (послуз і), що не могли бути виявлені при звичайному способ і ї ї прийняття, споживач зобов'язаний повідомити виконавцев і не пізн іше трьох діб після їх виявлення.

8. Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачев і розрахунковий документ, що засв ідчує факт виконання роботи (надання послуги).

9. Виконавець зобов'язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв'язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнято ї ним від споживача для виконання робі т (надання послуг). Виконавець не звільняється від відпов ідальност і, якщо рівень його наукових і техн ічних знань не дав змоги виявити особлив і властивост і речі, прийнято ї ним від споживача для виконання робі т (надання послуг). Якщо виконання робі т (надання послуг) вимагає використання додаткових матеріал і в, так і матеріали повинні відпов ідати вимогам безпеки, встановленим законодавством до таких матеріал і в.

10. Виконавець несе відпов ідальн і с т ь за шкоду, завдану життю, здоров'ю або майну споживача, що виникла у зв'язку з використанням речей, матеріал і в, обладнання, приладів, інс трумент ів, пристосувань чи інших засоб ів, необх ідних для виконання ним робі т (надання послуг), незалежно від рівня його наукових і технічних знань, що дає змогу виявити їх властивост і, зг ідно і з законодавством.

11. Якщо під час виконання робі т (надання послуг) виникає необх ідн і с т ь у додаткових роботах (послугах), що не були передбачені умовами договору, виконавець зобов'язаний одержати від споживача дозв іл на виконання таких робі т (надання послуг). Будь-як і додатков і роботи (послуги), виконані (надані) виконавцем без згоди споживача, не створюють для споживача будь-яких зобов'язань щодо їх оплати.

12. Якщо після укладення договору стане очевидним, що роботи (послуги), зважаючи на їх ціну (варт і с т ь) та характеристики або інші обставини, явно не задовольнятимуть інтереси або вимоги споживача, виконавець зобов'язаний негайно повідомити про це споживача.
Виконавець зобов'язаний таким же чином повідомити споживача, якщо варт і с т ь робі т (послуг) може і с тотно зрости, ніж можна було очікувати під час укладення договору. Споживач має право відмовитися від договору про виконання робі т (надання послуг) без штрафних санкцій з боку виконавц я у раз і виникнення обставин, передбачених в абзацах першому та другому ціє ї частини.

Категория: Мои файлы | Добавил: doc
Просмотров: 4650 | Загрузок: 0 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

Погода в Виннице

Пpoгнoз мaгнитныx буpь

погода в украинеФазы Луны на RedDay.ru (Винница)Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання  Православные праздники